Niemcoznawstwo - stacjonarne II stopnia | Wydział Historyczny

Niemcoznawstwo

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Niemcoznawstwo
Rok akademicki: 2017/2018

Wydział Historyczny

Strona WWW Wydziału: http://www.historia.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Studia w atrakcyjny sposób łączą w sobie treści nauczania z zakresu różnych nauk społecznych. Studentom niemcoznawstwa umożliwiamy: intensywną naukę języka niemieckiego (180 godzin w ciągu 2 lat studiów!!!) znacznie zwiększającą szanse absolwentów na rynku pracy; rozpoczęcie nauki języka niemieckiego na 2 poziomach: dla osób ze znajomością języka co najmniej na poziomie B2 i dla tych ze znajomością języka niemieckiego na poziomie C1 lub wyższym; zajęcia dydaktyczne z doświadczonymi i uznanymi wykładowcami, w tym także z Niemiec; stypendia na wyjazdy do krajów niemieckojęzycznych na studia i praktyki/staże w ramach programu ERASMUS+ (Chemitz, Düsseldorf, Würzburg, Osnabrück, Tybinga, Greifswald, Kassel i Münster); odbywanie praktyk w krajach niemieckojęzycznych; działalność w studenckich kołach naukowych. Na II stopniu prowadzone są 2 specjalności: medioznawstwo i komunikacja międzykulturowa. Dzięki przedmiotom specjalizacyjnym medioznawczym student uzyskuje możliwość zapoznania się ze specyfiką, znaczeniem i recepcją współczesnych mediów niemieckich, a dzięki przedmiotom specjalizacyjnym z zakresu komunikacji międzykulturowej student uzyskuje możliwość zapoznania się z czynnikami ułatwiającymi lub hamującymi niemiecko-polskie porozumienie i dialog.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Absolwent studiów niemcoznawczych jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia wszędzie tam, gdzie niezbędna jest znajomość języka i kultury oraz zrozumienie roli Niemiec w poszczególnych epokach historycznych, we współczesnych stosunkach międzynarodowych i we wzajemnych relacjach polsko-niemieckich. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w krajowych i międzynarodowych placówkach muzealnych, oświatowych, kulturalnych, w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu i turystyce, a także w instytucjach administracji państwowej i samorządu lokalnego, fundacjach i przedsiębiorstwach działających w obszarze gospodarki polskiej i niemieckiej.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1. Konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt 1)

Warunkiem koniecznym uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym jest znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 lub wyższym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, potwierdzona właściwym certyfikatem, złożonym w komisji rekrutacyjnej wraz z innymi wymaganymi dokumentami.

2. Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób z taką samą punktacją za ocenę na dyplomie może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia 2)

 

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 7, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

2) Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 7, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 21/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018.

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 25

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
18 września

Ogłoszenie listy kandydatów: 
21 września

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
29 września

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 4 września do 2 października
10:00-14:00 (pon.,wt.,czw.,pt.),09:00-15:00 (środa)
Wydział Historyczny
ul. Wita Stwosza 55, pok. 2.26
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 21 47

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 21 września 2017 roku, 7:42