Wojciech Gajewski | Wydział Historyczny

Wojciech Gajewski

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 22 listopada 2013 roku

Wojciech Gajewski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Ekklesia a oikos w epoce Nowego Testamentu. Kościół w świetle antycznego domostwa na podstawie 1 i 2 Kor oraz przypowieści Mt 7:24-27, Mt 24:45-51, Łk 15:11-32”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia starożytna i historia Kościoła

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: ks. prof. dr hab. Wincenty Wilhelm Myszor, prof. UG, dr hab. Ireneusz Adam Milewski, ks. prof. KUL, dr hab. Stanisław Longosz, prof. UAM, dr hab. Kazimierz Jakub IIski

Dyplom nr 727.


Gdańsk, 09 grudnia 2013 r.