Arkadiusz Krzysztof Janicki | Wydział Historyczny

Arkadiusz Krzysztof Janicki

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 15 czerwca 2012 roku

Arkadiusz Krzysztof Janicki

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Kurlandia w latach 1795-1915. Z dziejów guberni i jej polskiej mniejszości”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia XIX wieku

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: Prof. dr hab. Leszek Olgierd Zasztowt, Prof. dr hab. Teresa Maria Kulak, prof. dr hab. Bogusław Stanisław Dybaś, Prof. UKW, dr hab. Andrzej Topij

Dyplom nr 669.


Gdańsk, 12 lipca 2012 r.