Anna Kwaśniewska | Wydział Historyczny

Anna Kwaśniewska

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 18 listopada 2011 roku

Anna Kwaśniewska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Badania etnologiczne na Kaszubach i Pomorzu Wschodnim w XIX i XX w. Ludzie, instytucje, osiągnięcia badawcze”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia kultury

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. UWr, dr hab. Antoni Kuczyński, prof. KUL, dr hab. Wojciech Łysiak, prof. dr hab. Kazimierz Wajda, prof. dr hab. Józef Borzyszkowski

Dyplom nr 631.


Gdańsk, 05 grudnia 2011 r.