Adam Mikołaj Szarszewski | Wydział Historyczny

Adam Mikołaj Szarszewski

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 17 kwietnia 2009 roku

Adam Mikołaj Szarszewski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Proces medykalizacji szpitali gdańskich, aspekty socjalne, prawne i ekonomiczne (1755-1874)”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia nowożytna, historia XIX w., historia ochrony zdrowia

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Tadeusz Srogosz, prof. UAM, dr hab. Jaromir Piotr Jeszke, prof. dr hab. Andrzej Tadeusz Karpiński, prof. dr hab. Wiesław Zbigniew Długokęcki

Dyplom nr 546.


Gdańsk, 05 maja 2009 r.