Krzysztof Lewalski | Wydział Historyczny

Krzysztof Lewalski

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 12 grudnia 2008 roku

Krzysztof Lewalski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Kościół rzymskokatolicki a władze carskie w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia Polski i powszechna XIX i XX wieku

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Władysław Andrzej Serczyk, prof. dr hab. Włodzimierz Stefan Suleja, prof. dr hab. Andrzej Stanisław Szwarc, prof. dr hab. Zbigniew Opacki

Dyplom nr 538.


Gdańsk, 10 marca 2009 r.