Monika Chojnacka | Wydział Historyczny

Monika Chojnacka

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 grudnia 2007 roku

Monika Chojnacka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rodzina Topolnickich herbu Sas w świetle ich archiwów rodowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia nowożytna

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Górny, prof. UG, dr hab. Józef Arno Włodarski

Dyplom nr 2889.


Gdańsk, 01 grudnia 2007 r.