Jarosław Jacek Dutkowski | Wydział Historyczny

Jarosław Jacek Dutkowski

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 października 2007 roku

Jarosław Jacek Dutkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Motywy idei mieszczańskich na monetach, medalach i żetonach gdańskich od końca XVI wieku do połowy XVIII wieku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: nauki pomocnicze historii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Tomasz Panfil, prof. KUL, dr hab. Zenon Piech

Dyplom nr 2861.


Gdańsk, 23 października 2007 r.