Grzegorz Berendt | Wydział Historyczny

Grzegorz Berendt

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego...
z dnia 15 czerwca 2007 roku

Grzegorz Berendt

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Życie żydowskie w Polsce w latach 1950-1956. Z dziejów Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce.”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia najnowsza

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Barbara Okoniewska, prof. UG, prof. dr hab. Tadeusz Radzik, prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski, prof. dr hab. Wojciech Stanisław Wrzesiński

Dyplom nr 502.


Gdańsk, 28 czerwca 2007 r.