Sobiesław Szybkowski | Wydział Historyczny

Sobiesław Szybkowski

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego...
z dnia 16 lutego 2007 roku

Sobiesław Szybkowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Kujawska szlachta urzędnicza w późnym średniowieczu (1370-1501).”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia średniowiecza, nauki pomocnicze historii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Antoni Gąsiorowski, prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk, prof. dr hab. Błażej Śliwiński, prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski

Dyplom nr 490.


Gdańsk, 26 marca 2007 r.