Jacek Leszek Tebinka | Wydział Historyczny

Jacek Leszek Tebinka

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego...
z dnia 13 października 2006 roku

Jacek Leszek Tebinka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Nadzieje i rozczarowania. Polityka Wielkiej Brytanii wobec Polski 1956 - 1970”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia najnowsza

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: dr hab. Bogdan Grzeloński, prof. SGH, dr hab. Mieczysław Nurek, prof. UG, prof. dr hab. Wojciech Rojek, dr hab. Jakub Tyszkiewicz

Dyplom nr 482.


Gdańsk, 06 listopada 2006 r.