Gabriela Maria Majewska | Wydział Historyczny

Gabriela Maria Majewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 30 września 2004 roku

doktor

Gabriela Maria Majewska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Szwecja. Kraj - ludzie - rządy w polskiej opinii II połowy XVIII wieku”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia XVI-XVIII wieku

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Maria Bogucka, prof. dr hab. Andrzej Groth, dr hab. Krzysztof Mikulski, prof. UMK

Dyplom nr 445.


Gdańsk, 21 marca 2005 r.