Klemens Bruski | Wydział Historyczny

Klemens Bruski

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego...
z dnia 28 marca 2003 roku

doktor nauk humanistycznych

Klemens Bruski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Lokalne elity rycerstwa na Pomorzu Gdańskim w okresie panowania zakonu krzyżackiego”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia średniowiecza

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: dr hab. Wiesław Długokęcki, prof. UG, prof. dr hab. Tomasz Jasiński, prof. dr hab. Joachim Zdrenka

Dyplom nr 418.


Gdańsk, 04 lipca 2003 r.