Zbigniew Anculewicz | Wydział Historyczny

Zbigniew Anculewicz

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego...
z dnia 17 października 2003 roku

doktor nauk humanistycznych

Zbigniew Anculewicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Świat i ziemie polskie w oczach redaktorów i współpracowników „KURIERA WARSZAWSKIEGO” w latach 1868-1915”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historii XIX i XX wieku

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki, prof. dr hab. Jerzy Myśliński, prof. dr hab. Tadeusz Stegner

Dyplom nr 428.


Gdańsk, 31 stycznia 2004 r.