Studia podyplomowe Historii | Wydział Historyczny

Studia podyplomowe Historii

środa, 15 lutego 2017 roku, 8:47

Charakterystyka:

Program studiów obejmuje cztery bloki tematyczne: 1. Kurs historii powszechnej i historii Polski w poszczególnych epokach od starożytności do współczesności (180 godz.), 2. Polska i sąsiedzi w XIX-XX w. (30 godzin), 3. Historia Pomorza Nadwiślańskiego X-XX w. (30 godz.), 4. Dydaktyka historii w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (60 godz.), Zajęcia odbywają się w soboty, w wyjątkowych przypadkach w niedziele, są prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń, a stopień opanowania omówionego materiału jest sprawdzany podczas pisemnych egzaminów semestralnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ukończenie Studiów Podyplomowych Historii osobom z wykształceniem pedagogicznym daje prawo do nauczania historii jako drugiego przedmiotu

Program:

W czasie trzech semestrów zajęć słuchacze uczestniczą m.in. w wykładach z zakresu historii powszechnej od starożytności po drugą połowę wieku XX oraz historii Polski od X do drugiej połowy XX w. W ramach bloku drugiego omawiane są zagadnienia dotyczące historii Niemiec, Rosji i Europy Wschodniej, Skandynawii oraz krajów bałkańskich. Blok trzeci obejmuje dzieje polityczne, społeczne i historię kultury materialnej Pomorza Nadwiślańskiego. W ramach zajęć czwartego bloku, dydaktyki historii, zajęcia obejmują metodykę nauczania historii w szkołach stopnia podstawowego, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, w tym środki dydaktyczne, metody i nowe rozwiązania w zakresie dydaktyki. Warunkiem uzyskania uprawnień do nauczania historii w tych typach szkół jest odbycie praktyki zawodowej w wymiarze 60 godzin, ma ona charakter zadaniowy, rozłożony na trzy semestry.

Kierownik studiów: prof. UG, dr hab. Barbara Klassa, e-mailhisbk@univ.gda.pl

konsultacje w trakcie zjazdów - s. 2.37 w godz. 8.30-12.30

Obsługa administracyjna: tel (58) 523 20 23, e-mail: hislm@ug.edu.pl

Kadra: pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego

Czas trwania: 3 semestry

Zasady naboru: wg kolejności zgłoszeń

Rekrutacja:

  1. Rejestracja w IRK: od dnia 03.06.2016 r. do dnia 30.09.2016 r.
  2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: od dnia zarejestrowania się na studia do 03.10.2016 r., godz.12 (pokój 2.54)
  3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: w dniu 03.10.2016 r.

Początek zajęc w dniu 18.02.2017 r.

Plan zajęć 2016/2017 - semestr II (aktualizacja 14.02.2017 r.)

Opłaty1500 zł za semestr dla edycji 2016-2017 (oraz, zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych UG, Uczelnia pobiera jednorazową opłatę dodatkową za wydanie świadectwa ukończenia studiów w wysokości 30 zł.)