Domy studenckie | Wydział Historyczny

DOMY STUDENCKIE 2017/2018 - informacje

piątek, 28 kwietnia 2017 roku, 13:22

 


Wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:

 

a) studenci przyjęci na pierwszy rok studiów I stopnia

 do dnia 22 sierpnia 2017 roku,

b) studenci przyjęci na pierwszy rok studiów II stopnia

 do dnia 22 września 2017 roku,

c) studenci wyższych lat studiów                                  

 do dnia 25 czerwca 2017 roku.


 Wniosek należy złożyć w dziekanacie Wydziału Historycznego UG w godzinach jego otwarcia, pokój 2.57 (I piętro). Informacja o przyznaniu miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018

zostanie podana do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń do dnia:

 

a) 5 września 2017 roku

 dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów I stopnia,

b) 27 września 2017 roku

 dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów II stopnia,

c) 3 lipca 2017 roku

 

 dla studentów wyższych lat studiów.


 

Wykaz studentów, którym przyznano miejsce w DS - 2016/2017 (dla studentów I roku studiów I stopnia)

poniedziałek, 22 sierpnia 2016 roku, 14:08

Wykaz studentów, którym przyznano miejsce w DS - 2016/2017

czwartek, 23 czerwca 2016 roku, 14:01

Domy studenckie

wtorek, 31 maja 2016 roku, 10:34

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH UG NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGOZgodnie z § 2 ust. 3 załącznika nr 1 do Zarządzenia Kanclerza UG nr 11/K/15 z dnia 3 września 2015 roku w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Studentów Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego wprowadza Regulamin określający zasady przyznawania miejsc w domach studenckich UG na rok akademicki 2016/2017 dla studentów Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego.


1. Miejsce w domu studenckim na dany rok akademicki przyznaje, na pisemny wniosek studenta, Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Studentów Wydziału Historycznego UG zgodnie z rozdziałem miejsc w domach studenckich, dokonanym przez Odwoławczą Komisję Stypendialną Uniwersytetu Gdańskiego.

2. O miejsce w domu studenckim na okres roku akademickiego mogą ubiegać się osoby, które nie zalegają z płatnościami w domu studenckim w poprzednim roku akademickim (brak zaległości należy potwierdzić stosownym wpisem na wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim).

3. Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Studentów Wydziału Historycznego UG przydziela miejsca przyznane przez Odwoławczą Komisję Stypendialną UG w proporcjach:
- 30% puli miejsc dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów I stopnia

- 15% puli miejsc dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów II stopnia

- 55% puli miejsc dla studentów wyższych lat studiów (2, 3 roku studiów I stopnia oraz 2   roku studiów II stopnia).

4. W przypadku większej liczby studentów wnioskujących o przydzielenie miejsca w domu studenckim niż liczba przyznanych miejsc przez Odwoławczą Komisję Stypendialną UG, pierwszeństwo w uzyskaniu zakwaterowania w domu studenckim UG przysługuje studentowi, który jednocześnie:
a) znajduje się w trudnej sytuacji materialnej
b) codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiłby mu lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie
c) nie ukończył z tytułem magistra studiów na innym kierunku lub innej uczelni.

5. Podejmując decyzję w sprawie przyznania miejsca w domu studenckim, Wydziałowa Komisja Stypendialna uwzględnia poniższe kryteria:
a) sytuację materialną studenta (miesięczny dochód netto przypadający na jednego członka rodziny studenta, liczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi pomocy materialnej dla studentów)
b) odległość stałego miejsca zamieszkania studenta od Uczelni oraz trudność komunikacyjną pokonywanej trasy
c) inne, szczególne sytuacje, np.:
- chorobę studenta (udokumentowaną aktualnymi zaświadczeniami lekarskimi)
- niepełnosprawność studenta (potwierdzoną aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności)
- aktywną działalność społeczną studenta na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego (członkostwo w WKS, OKS, RSS WE, Parlamencie Studentów UG), potwierdzoną przez przedstawicieli tych grup społeczności akademickiej.

Potwierdzenie powyższych informacji leży wyłącznie w gestii studenta

6. Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Studentów Wydziału Historycznego UG tworzy listę rankingową studentów ubiegających się o przyznanie miejsca w domu studenckim UG w oparciu o dane dotyczące dochodu, z uwzględnieniem pozostałych informacji.

7. Wydziałowa Komisja Stypendialna, przyznając miejsce w domu studenckim, bierze pod uwagę dom (numer) wskazany przez studenta we wniosku. W przypadku braku miejsc we wskazanym przez studenta domu studenckim, Komisja przydziela miejsce według własnego uznania z puli pozostałych wolnych miejsc.

8. Osoby studiujące na więcej niż jednym kierunku studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Gdańskim lub na innej uczelni, mogą ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim z puli Wydziału Historycznego tylko w przypadku, gdy studia na WH są pierwszymi podjętymi.
Wyższy rok studiów oznacza, że jest to pierwszy kierunek studiów. W przypadku, gdy student studiuje równolegle na tym samym roku studiów lub więcej niż jednym kierunku UG lub innej uczelni, zobowiązany jest umieścić na wniosku informację, że nie ubiega się/nie otrzymał miejsca w domu studenckim z puli drugiego kierunku studiów lub innej uczelni.

9. Wydziałowa Komisja Stypendialna nie rozpatruje wniosków studentów wyjeżdżających w semestrze zimowym za granicę w ramach wymiany studenckiej. Mogą oni ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim po powrocie z wymiany.

10. W przypadku rezygnacji studenta z przyznanego miejsca, zostaje ono przyznane kolejnej osobie z listy rankingowej stworzonej przez Wydziałową Komisję Stypendialną dla Studentów Wydziału Historycznego UG. Decyzja ta nie wymaga posiedzenia Komisji w tej sprawie.

11. Studenci zamieszkujący w domach studenckich UG w poprzednich latach akademickich, w sprawie których napływały z domów studenckich skargi dotyczące nieprzestrzegania Regulaminu Mieszkańca Domu Studenckiego UG (hałas, nieporządek, uciążliwe współzamieszkiwanie) lub w przypadku braku opłat, nie otrzymują miejsca w domu studenckim w kolejnym roku akademickim.

12. Z wnioskiem o przyznanie miejsca w domu studenckim UG należy złożyć:
- komplet dokumentów niezbędnych do określenia miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny studenta (według zasad zawartych w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora UG nr 63/R/11 z dnia 12 września 2011 roku z późn. zm.)
- dokumenty potwierdzające inne, szczególne sytuacje.

Studenci, którzy nie dostarczą wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do ustalenia dochodu rodziny, będą umieszczeni na końcu listy rankingowej, co oznacza, że miejsce w domu studenckim zostanie przyznane tylko w sytuacji niewyczerpania przyznanej puli miejsc, podczas ostatniego posiedzenia Komisji dotyczącego rozdziału miejsc w domach studenckich na kolejny rok akademicki.

13. Wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:
a) studenci wyższych lat studiów (2, 3 roku studiów I stopnia oraz 2 roku studiów II stopnia) - do dnia 10 czerwca 2016 roku
(wnioski będą przyjmowane od 4 maja 2016 roku),

b) studenci przyjęci na pierwszy rok studiów I stopnia - do dnia 19 sierpnia 2016 roku
(nie wcześniej niż po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia)

c) studenci przyjęci na pierwszy rok studiów II stopnia - do dnia 23 września 2016 roku.

14. Wniosek należy złożyć w dziekanacie Wydziału Historycznego UG w godzinach jego otwarcia: ul. Wita Stwosza 55, 80-952 Gdańsk, pokój 2,57.

15. Wnioski złożone po wymaganym terminie nie podlegają rozpatrzeniu (o przyjęciu dokumentów decyduje data ich wpłynięcia, a nie data nadania).

16. Informacja o przyznaniu miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2016/2017 zostanie podana do wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń do dnia:
a) 1 lipca 2016 roku - dla studentów wyższych lat studiów (2, 3 roku studiów I stopnia oraz 2 roku studiów II stopnia),

b) 5 września 2016 roku - dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów I stopnia

b) 27 września 2016 roku - dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów II stopnia


17. Ogólne zasady przyznawania miejsc i kwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego określa Zarządzenie Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego nr 11/K/15 z dnia 3 września 2015 roku w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego.


DOKUMENTY:
Wraz z wnioskiem należy złożyć komplet dokumentów niezbędnych do wyliczenia miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny, określonych w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego.
Komplet dokumentów niezbędnych do wyliczenia dochodu, bez względu na jego wysokość, składają wszyscy studenci Wydziału Historycznego wnioskujący o przyznanie miejsca w domu studenckim.

Decyzją WKS, zaświadczenia dołączone do wniosku (np. zaświadczenia z US, zaświadczenia z ZUS, zaświadczenia ze szkół rodzeństwa) nie mogą być wystawione wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku.


1. WNIOSEK O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM UG (obligatoryjny)
Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim UG do Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla Studentów Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego kierują:
- studenci Wydziału,
- studenci Wydziału - obcokrajowcy, członkowie państw Unii Europejskiej.

WKS WH UG NIE PRZYZNAJE miejsc:
- studentom ubiegającym się o przyznanie pokoju,
- studentom - obcokrajowcom spoza Unii Europejskiej,
- studentom zagranicznym studiującym w ramach programów wymiany studenckiej,
- osobom odbywającym w UG praktyki lub staż naukowy,
- doktorantom i pracownikom UG,
- ABSOLWENTOM UG,
- studentom innych uczelni.
Osoby te składają wnioski do Odwoławczej Komisji Stypendialnej UG w 
Dziale Studenckich Spraw Socjalnych UG
Termin składania wniosków do OKS UG upływa 1 września 2016 r.

2. OŚWIADCZENIE O ŹRÓDLE DOCHODÓW STUDENTA (obligatoryjny)

3. OŚWIADCZENIE O ŹRÓDLE DOCHODÓW PEŁNOLETNICH CZŁONKÓW RODZINY STUDENTA (obligatoryjny - podpisany osobiście przez członka rodziny)

4. OŚWIADCZENIE WYPEŁNIANE W PRZYPADKU OTRZYMYWANIA ALIMENTÓW (§ 7 pkt 3 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG)

5. OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODU UZYSKANEGO PRZEZ OSOBĘ ROZLICZAJĄCĄ SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM

Domy studenckie 2016/2017 - nformacje