Domy studenckie | Wydział Historyczny

Wykaz studentów, którym przyznano miejsce w DS - 2016/2017 (dla studentów I roku studiów I stopnia)

poniedziałek, 22 sierpnia 2016 roku, 14:08

Wykaz studentów, którym przyznano miejsce w DS - 2016/2017

czwartek, 23 czerwca 2016 roku, 14:01

Domy studenckie

wtorek, 31 maja 2016 roku, 10:34

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH UG NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGOZgodnie z § 2 ust. 3 załącznika nr 1 do Zarządzenia Kanclerza UG nr 11/K/15 z dnia 3 września 2015 roku w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Studentów Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego wprowadza Regulamin określający zasady przyznawania miejsc w domach studenckich UG na rok akademicki 2016/2017 dla studentów Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego.


1. Miejsce w domu studenckim na dany rok akademicki przyznaje, na pisemny wniosek studenta, Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Studentów Wydziału Historycznego UG zgodnie z rozdziałem miejsc w domach studenckich, dokonanym przez Odwoławczą Komisję Stypendialną Uniwersytetu Gdańskiego.

2. O miejsce w domu studenckim na okres roku akademickiego mogą ubiegać się osoby, które nie zalegają z płatnościami w domu studenckim w poprzednim roku akademickim (brak zaległości należy potwierdzić stosownym wpisem na wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim).

3. Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Studentów Wydziału Historycznego UG przydziela miejsca przyznane przez Odwoławczą Komisję Stypendialną UG w proporcjach:
- 30% puli miejsc dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów I stopnia

- 15% puli miejsc dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów II stopnia

- 55% puli miejsc dla studentów wyższych lat studiów (2, 3 roku studiów I stopnia oraz 2   roku studiów II stopnia).

4. W przypadku większej liczby studentów wnioskujących o przydzielenie miejsca w domu studenckim niż liczba przyznanych miejsc przez Odwoławczą Komisję Stypendialną UG, pierwszeństwo w uzyskaniu zakwaterowania w domu studenckim UG przysługuje studentowi, który jednocześnie:
a) znajduje się w trudnej sytuacji materialnej
b) codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiłby mu lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie
c) nie ukończył z tytułem magistra studiów na innym kierunku lub innej uczelni.

5. Podejmując decyzję w sprawie przyznania miejsca w domu studenckim, Wydziałowa Komisja Stypendialna uwzględnia poniższe kryteria:
a) sytuację materialną studenta (miesięczny dochód netto przypadający na jednego członka rodziny studenta, liczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi pomocy materialnej dla studentów)
b) odległość stałego miejsca zamieszkania studenta od Uczelni oraz trudność komunikacyjną pokonywanej trasy
c) inne, szczególne sytuacje, np.:
- chorobę studenta (udokumentowaną aktualnymi zaświadczeniami lekarskimi)
- niepełnosprawność studenta (potwierdzoną aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności)
- aktywną działalność społeczną studenta na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego (członkostwo w WKS, OKS, RSS WE, Parlamencie Studentów UG), potwierdzoną przez przedstawicieli tych grup społeczności akademickiej.

Potwierdzenie powyższych informacji leży wyłącznie w gestii studenta

6. Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Studentów Wydziału Historycznego UG tworzy listę rankingową studentów ubiegających się o przyznanie miejsca w domu studenckim UG w oparciu o dane dotyczące dochodu, z uwzględnieniem pozostałych informacji.

7. Wydziałowa Komisja Stypendialna, przyznając miejsce w domu studenckim, bierze pod uwagę dom (numer) wskazany przez studenta we wniosku. W przypadku braku miejsc we wskazanym przez studenta domu studenckim, Komisja przydziela miejsce według własnego uznania z puli pozostałych wolnych miejsc.

8. Osoby studiujące na więcej niż jednym kierunku studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Gdańskim lub na innej uczelni, mogą ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim z puli Wydziału Historycznego tylko w przypadku, gdy studia na WH są pierwszymi podjętymi.
Wyższy rok studiów oznacza, że jest to pierwszy kierunek studiów. W przypadku, gdy student studiuje równolegle na tym samym roku studiów lub więcej niż jednym kierunku UG lub innej uczelni, zobowiązany jest umieścić na wniosku informację, że nie ubiega się/nie otrzymał miejsca w domu studenckim z puli drugiego kierunku studiów lub innej uczelni.

9. Wydziałowa Komisja Stypendialna nie rozpatruje wniosków studentów wyjeżdżających w semestrze zimowym za granicę w ramach wymiany studenckiej. Mogą oni ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim po powrocie z wymiany.

10. W przypadku rezygnacji studenta z przyznanego miejsca, zostaje ono przyznane kolejnej osobie z listy rankingowej stworzonej przez Wydziałową Komisję Stypendialną dla Studentów Wydziału Historycznego UG. Decyzja ta nie wymaga posiedzenia Komisji w tej sprawie.

11. Studenci zamieszkujący w domach studenckich UG w poprzednich latach akademickich, w sprawie których napływały z domów studenckich skargi dotyczące nieprzestrzegania Regulaminu Mieszkańca Domu Studenckiego UG (hałas, nieporządek, uciążliwe współzamieszkiwanie) lub w przypadku braku opłat, nie otrzymują miejsca w domu studenckim w kolejnym roku akademickim.

12. Z wnioskiem o przyznanie miejsca w domu studenckim UG należy złożyć:
- komplet dokumentów niezbędnych do określenia miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny studenta (według zasad zawartych w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora UG nr 63/R/11 z dnia 12 września 2011 roku z późn. zm.)
- dokumenty potwierdzające inne, szczególne sytuacje.

Studenci, którzy nie dostarczą wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do ustalenia dochodu rodziny, będą umieszczeni na końcu listy rankingowej, co oznacza, że miejsce w domu studenckim zostanie przyznane tylko w sytuacji niewyczerpania przyznanej puli miejsc, podczas ostatniego posiedzenia Komisji dotyczącego rozdziału miejsc w domach studenckich na kolejny rok akademicki.

13. Wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:
a) studenci wyższych lat studiów (2, 3 roku studiów I stopnia oraz 2 roku studiów II stopnia) - do dnia 10 czerwca 2016 roku
(wnioski będą przyjmowane od 4 maja 2016 roku),

b) studenci przyjęci na pierwszy rok studiów I stopnia - do dnia 19 sierpnia 2016 roku
(nie wcześniej niż po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia)

c) studenci przyjęci na pierwszy rok studiów II stopnia - do dnia 23 września 2016 roku.

14. Wniosek należy złożyć w dziekanacie Wydziału Historycznego UG w godzinach jego otwarcia: ul. Wita Stwosza 55, 80-952 Gdańsk, pokój 2,57.

15. Wnioski złożone po wymaganym terminie nie podlegają rozpatrzeniu (o przyjęciu dokumentów decyduje data ich wpłynięcia, a nie data nadania).

16. Informacja o przyznaniu miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2016/2017 zostanie podana do wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń do dnia:
a) 1 lipca 2016 roku - dla studentów wyższych lat studiów (2, 3 roku studiów I stopnia oraz 2 roku studiów II stopnia),

b) 5 września 2016 roku - dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów I stopnia

b) 27 września 2016 roku - dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów II stopnia


17. Ogólne zasady przyznawania miejsc i kwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego określa Zarządzenie Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego nr 11/K/15 z dnia 3 września 2015 roku w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego.


DOKUMENTY:
Wraz z wnioskiem należy złożyć komplet dokumentów niezbędnych do wyliczenia miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny, określonych w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego.
Komplet dokumentów niezbędnych do wyliczenia dochodu, bez względu na jego wysokość, składają wszyscy studenci Wydziału Historycznego wnioskujący o przyznanie miejsca w domu studenckim.

Decyzją WKS, zaświadczenia dołączone do wniosku (np. zaświadczenia z US, zaświadczenia z ZUS, zaświadczenia ze szkół rodzeństwa) nie mogą być wystawione wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku.


1. WNIOSEK O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM UG (obligatoryjny)
Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim UG do Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla Studentów Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego kierują:
- studenci Wydziału,
- studenci Wydziału - obcokrajowcy, członkowie państw Unii Europejskiej.

WKS WH UG NIE PRZYZNAJE miejsc:
- studentom ubiegającym się o przyznanie pokoju,
- studentom - obcokrajowcom spoza Unii Europejskiej,
- studentom zagranicznym studiującym w ramach programów wymiany studenckiej,
- osobom odbywającym w UG praktyki lub staż naukowy,
- doktorantom i pracownikom UG,
- ABSOLWENTOM UG,
- studentom innych uczelni.
Osoby te składają wnioski do Odwoławczej Komisji Stypendialnej UG w 
Dziale Studenckich Spraw Socjalnych UG
Termin składania wniosków do OKS UG upływa 1 września 2016 r.

2. OŚWIADCZENIE O ŹRÓDLE DOCHODÓW STUDENTA (obligatoryjny)

3. OŚWIADCZENIE O ŹRÓDLE DOCHODÓW PEŁNOLETNICH CZŁONKÓW RODZINY STUDENTA (obligatoryjny - podpisany osobiście przez członka rodziny)

4. OŚWIADCZENIE WYPEŁNIANE W PRZYPADKU OTRZYMYWANIA ALIMENTÓW (§ 7 pkt 3 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG)

5. OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODU UZYSKANEGO PRZEZ OSOBĘ ROZLICZAJĄCĄ SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM

Domy studenckie 2016/2017 - nformacje