Pomoc materialna dla studentów | Wydział Historyczny

Lista stypendialna wypłat na konto - czerwiec 2017 r.

piątek, 9 czerwca 2017 roku, 12:29

HARMONOGRAM WYPŁAT STYPENDIÓW W SEMESTRZE LETNIM 2016/2017

wtorek, 21 lutego 2017 roku, 12:46
  • 15 marca 2017 r.
  • 14 kwietnia 2017 r.
  • 15 maja 2017 r.
  • 14 czerwca 2017 r.

W roku akademickim 2016/2017 stypendia wypłacane są przez 9 miesięcy (październik 2016 r. - czerwiec 2017 r.)

STAWKA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

poniedziałek, 3 października 2016 roku, 13:35

 

załącznik nr 4 do Regulaminu
przyznawania pomocy materialnej studentom UG ze zm.

STAWKA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW - Wysokość stawki stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi 420 zł.

WYSOKOŚĆ STAWEK STYPENDIÓW ORAZ PROGI DOCHODU UPRAWNIAJĄCEGO DO UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE

poniedziałek, 3 października 2016 roku, 13:34

załącznik nr 3 do Regulaminu
przyznawania pomocy materialnej studentom UG ze zm.

WYSOKOŚĆ STAWEK STYPENDIÓW ORAZ PROGI DOCHODU UPRAWNIAJĄCEGO DO UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE
 

1.      Wysokość stawek stypendiów oraz progi dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne:

1)      Stypendium socjalne:

a)      Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 900 zł.

b)      Stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości:

- 550 zł          - przy dochodzie do 300,00 zł

- 470 zł          - przy dochodzie od 300,01zł do 600,00 zł

- 400 zł          - przy dochodzie od 600,01zł do 900,00 zł

2)      Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie:

a)      Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje studentowi studiów stacjonarnych zamieszkującemu w Domu Studenckim UG lub innym obiekcie poza stałym miejscem zamieszkania, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 900 zł.

b)      Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przyznawane jest w wysokości:

- 660 zł          - przy dochodzie do 300,00 zł

- 580 zł          - przy dochodzie od 300,01 zł do 600,00 zł

- 510 zł        -przy dochodzie od 600,01zł do 900,00 zł

2.      Wysokości stawek stypendiów specjalnych w zależności od orzeczonego stopnia niepełnosprawności.

- 370 zł            - przy znacznym stopniu niepełnosprawności;

- 310 zł           - przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

- 260 zł           - przy lekkim stopniu niepełnosprawności.

 

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.

poniedziałek, 26 września 2016 roku, 11:47

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2015 r.  1975 zł.

Poniżej link do strony GUS:

http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-wysokosci-przecietnego-dochodu-z-pracy-w-indywidualnych-gospodarstwach-rolnych-z-1-ha-przeliczeniowego-w-2015-r-,278,3.html

Samodzielność finansowa studenta do stypendium socjalnego

poniedziałek, 26 września 2016 roku, 11:35

Z związku z podwyższeniem maksymalnej kwoty dochodu § 1 ust. 1 pkt 1 oraz § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokosci zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1238), w związku z art. 179 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy:

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

a) ukończył 26 rok życia,

b) pozostaje w związku małżeńskim,

c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 2,

d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub

2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

UWAGA ZMIANA!!! Od 1.11.2016 r. kwota wzrośnie z 923,45 do 930,35 zł

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.